مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​


ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر تولسا در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۲۰ الی ۲۳ ماه سپتمبر دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۵۰۸ تن از افغانها فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

https://www.uscis.gov

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)

https://www.acf.hhs.gov/orr

اداره سوشیل سیکیوریتی (اداره مصؤنیت اجتماعی)

www.ssa.gov

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه (دی او جی/آی اِی آر)

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

خدمات مسکن


هاوزنگ سلوشن (سایر، اطفال & جوانان، آموزش،‌ کاریابی، حقوقی، تعاون عامه) اوکلوهاما هاوزنگ فایننس ایجنسی

www.ohfa.org

تولسا ایریا یوناتید وی (سایر، اطفال & جوانان، آموزش،‌ کاریابی، حقوقی، تعاون عامه)

تولسا سیتی- کاونتی ایلیت دیپارتمنت (برنامه کنترول خطر سرب)

www.tulsa-health.org

تولسا ریسپانس (سایر: تعاون عامه/ کمک های مادی)

www.tulsaresponds.org/

وای دبیو سی ای (YWCA) – (سایر، کاریابی، لیگل،‌ تعاون عامه/ کمک های مادی)

www.ywcatulsa.org

خدمات اطفال و جوانان


ایرلی لرننگ ورکس (سایر: آموزش)

www.tulsaeducare.org

ایمرجنسی انفنت سرویسس (سایر: تعاون عامه)

www.eistulsa.org

اکلوهاما کییرنگ فوندیشن

www.oklahomacaringfoundation.org/caring-van

دی پهرنت چایلد سینتر آف تولسا (مرکزکودک والدین تولسا)

www.parentchildcenter.org

خدمات آموزشی


امریکن رید کراس (صلیب سرخ آمریکا)

www.redcross.org

کپ (CAP) تولسا

www.captulsa.org

لتل ریید ویگن (اطفال و جوانان،‌ آموزش)

www.littlereadwagonok.com

روت جی. آردمن ادلات لیترسی سرویس

www.tulsalibrary.org/literacy

سند سپرنگ پبلک سکولز

TRIO-EOC آف تولسا کمیونتی کالج

www.tulsacc.edu/student-resources/trio/trio-educational-opportunity-center

تولسا پبلک سکولز

www.tulsaschools.org

وی فایندر تولسا

www.wayfindrtulsa.com/

ولکمرز انترنیشنل

www.welcomersinternational.org

خدمات کاریابی


گرین کاونتی ورکس – داینمک

www.greencountryworks.org

میی یرز آفس آف ریزیلینس اند یکوتی (دفترمقاومت وعدالت شاروالی)

www.cityoftulsa.org/new-tulsans/

اکلوهاما ورکس

www.okjobmatch.com

خدمات صحی


دی سنتر فاراندیویجول ویت فزیکل چلنجیز

www.tulsacenter.org

تولسا ایلت دیپارمنت (اداره صحت تولسا)

www.tulsa-health.org/

خدمات حقوقی


خدمات حقوقی برای افغانان تازه وارد یا السا ILSAA

www.ilsaa.acf.hhs.gov

اوکلوهاما دیسی بیلیتی لا سنتر (مرکز قانون معلولیت اوکلوهاما)

www.okdlc.org

تعاون عامه و کمک های مادی


فود بینک آف ایسترن اکلوهاما (بانک غذای شرقی اکلوهاما)

www.okfoodbank.org/help

سایرخدمات


کتلک چرهتی آف ایسترن اوکلوهاما ( حقوقی، خدمات اسکان مجدد)

https://cceok.org/

ایکنا ریلف (آموزش، کاریابی، سلامت روانی،‌ تعاون عامه و کمک های مادی، خدمات برای زنان)

www.icnarelief.orgتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.