مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهرتوسان در مدت مرکز حمایت و همکاری از ۱ الی ۳ ماه جون دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای فامیل های یادشده فراهم نمودند. در صورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های حمایوی زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. نهاد های ذیربط آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
حمل و نقل، ترانسپورت.

جهت رفت و آمد به هوتل ماریوت با افراد ذیل بتماس شوید. 

کریس دری یا

918.218.7987

christopher.dryja@cherokee-federal.com

دنیال جوزف

931.342.2143

danielle.joseph@cherokee-federal.com
خدمات اطفال و نوجوانان

نهاد خدمات اجتماعی لوترن جنوبغرب ( همه روزها)

https://www.lss-sw.org

توسان ریفیوجی منیستریز ( همه روزها)

https://www.tucsonrefugeeministry.com

کتابخانه عامه ناحیه پیما (روزهای پنجشنبه و جمعه )

https://www.library.pima.gov
خدمات آموزش

جویش فامیلی و چلدرین سرویسز ( روز پنجشنبه ۱۰:۰۰-۴:۳۰، جمعه ۱۰:۰۰ – ۱:۰۰)

https://www.jconnect.org/organization/jewish-family-childrens-service-of-phoenix/

پی ما کمیونیتی کالج (همه روزها)

https://www.pima.edu

کتابخانه عامه ناحیه پیما (روزهای پنجشنبه و جمعه )

https://www.library.pima.gov

توسان ریفیوجی منیستریز ( همه روزها)

https://www.tucsonrefugeeministry.com
خدمات کاریابی

توسان ریفیوجی منیستریز ( همه روزها)

https://www.pima.edu

توسان ریفیوجی منیستریز ( همه روزها)

https://www.tucsonrefugeeministry.com
خدمات صحی

ایشین پسیفیک کمیونیتی ان اکشن 

https://apcaaz.org

آی سی ان ای رلیف (همه رزوها )

https://icnarelief.org

جویش فامیلی و چلدرین سرویسز ( روز پنجشنبه ۱۰:۰۰-۴:۳۰، جمعه ۱۰:۰۰ – ۱:۰۰)

https://www.jfcsaz.org

اوول اند پنتر ( همه روزها )

https://www.owlandpanther.org

ریواو کمیونیتی هیلت ( همه روزها)‌

https://revive-community-health.org
خدمات مسکن
خدمات حقوقی

نهاد افغان- امریکایی 

https://www.afghanamericans.org/

نهاد خدمات اجتماعی کاتولیک جنوب اریزونا ( همه روزها) 

https://www.ccs-soaz.org

ایتلاف تخلیه متحدین (همه روزها) 

https://www.evacuateourallies.org/home

هیومن رایتز فرست (همه روزها) 

https://humanrightsfirst.org

آی سی ان ای ریلیف ( همه روزها) 

https://icnarelief.org

کمپاین عدالت مهاجرت مربوط شورای مهاجرت امریکا 

https://www.americanimmigrationcouncil.org/immigration-justice-campaign

خدمات حقوقی مهاجرت برای افغانان ( همه روز ها)

https://ilsaa.acf.hhs.gov

نهاد خدمات مهاجرین و پناهنده گان لوترین ( همه وزها ) 

https://www.lirs.org

ویلکم لیگل الاینس 

https://welcome.us/legalalliance

 وسینا 

https://vecina.orgسایر خدمات 

نهاد خدمات اجتماعی کاتولیک جنوب اریزونا ( همه روزها) 

https://www.ccs-soaz.org

 بخش امتیازات و واجدیت خدمات صحی - اداره مصؤنیت اقتصادی ایالت اریزونا (پنجشنبه و جمعه ۱۰:۰۰ – ۷:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ – ۳:۰۰ )

https://des.az.gov

آی سی ان ای ریلیف ( همه روزها) 

اسکاشیتا ریفیوجی نتورک 

https://www.iskashitaa.org

نهاد خدمات اجتماعی لوترن جنوبغرب ( همه روزها)‌

https://www.lss-sw.org

سن ترن ( بنجشنبه ۱۲:۰۰ – ۴:۰۰ ، جمعه ۱۰:۰۰ – ۲:۰۰ )

توسان ریفیجی منیستریز ( همه روزها) 

https://www.tucsonrefugeeministry.com

پروژه ویلکم تو امریکا ( پنجشنبه و جمعه)

https://www.wtap.orgتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.