مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهرسکرمینتو در مدت مرکز حمایت و همکاری از ۲۱ الی ۲۴ ماه جون دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای فامیل های یادشده فراهم نمودند. در صورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های حمایوی زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. نهاد های ذیربط آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
ادارت دولتی

بخش حقوق کارگران و مهاجرین وزارت عدلیه (DOJ/IER)

Immigrant and Employee Rights Section | CRT | Department of Justice

اداره مصؤنیت اجتماعی (سوشیل سکیوریتی)

The United States Social Security Administration | SSA

اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS)

Home | USCIS
خدمات اطفال و نوجوانان

سیتا اید استارت

SETA Head Start - Improving the lives of children in the Sacramento area

سکره مینتو یوت سینتر

https://sacyouthcenter.org

توین ریوریویفاید سکول دستریکت

https://www.twinriversusd.org/
خدمات آموزش

کلفورنیا دیپارمینت آف ایجکشن (آموزش جوانان)

Adult Education - Specialized Programs (CA Dept of Education)

ایلک گروف یونیفاید سکول دستریکت: بخش ارتباطات محلی

Family and Community Engagement - Elk Grove Unified School District (egusd.net)

ریف یوجی کریرپدوییز

Refugee Career Pathways | Los Rios Community College District

سکره مینتو ستی یونیفاید سکول دسترکت

Sacramento City Unified School District - Putting Children First (scusd.edu)

سکره مینتو کاونتی – دیپتی. آف یومن اسس

Department Human Assistance (saccounty.gov)

سکره مینتو کاونتی- دفتر خدمات عاجل، مراقبت و سرپناه جمعی

Sacramento Ready (saccounty.gov)

سکره مینتو پبلک لا یبرری (کتابخانه عامه)

Sacramento Public Library - Books are just the beginning (saclibrary.org)

سکره مینتو یونیفاید سکول دستریکت : شعبه ثبتنام و آشنایی

Matriculation and Orientation Center (MOC) - Sacramento City Unified School District (scusd.edu)

سان هوان سکول دستریکت : تیم سپورت مهاجرین/ تازه وارد شده گان

English Learner / Multicultural Education / Newcomer/Refugee Support Team (sanjuan.edu)
خدمات کاریابی

ایشین ریسورسیس آی ان سی

ARI Community Services - Employment Services, Esl (asianresources.org)

لوها فامیلی کمیونتی دولپمنت آی ان سی

Contact Us – Lao Family Community Development (lfcd.org)

اوپننگ دوورز

Opening Doors | Immigrant, Refugee, & Human Trafficking Victim Support (openingdoorsinc.org)

سیتا/ سکره مینتو ورکس

Find Jobs, Careers, and Employees • Sacramento Works
خدمات صحی

دیپارمنت آف آبستیترکس و گایناکالوجی (بخش نسایی ولادی)

Obstetrics and Gynecology | Sacramento Women's Health | UC Davis Health

دگنتی ایلت

Health Care in AZ, CA and NV | Hello Humankindness (dignityhealth.org)

دی ایم وی – ار۳

Vehicle Registration Suspensions - California DMV

ون کمیونتی ایلت – 15

One Community Health | Affordable Primary Health Care Clinic Sacramento

سکره مینتو کوورد

Home - Sacramento Covered

سیف کید دگنتی ایلت

Home - Safe Kids Sacramento

شیفا کمیونتی کلینک

Home - Shifa Community Clinic (shifaclinic.org)

ای ار سی

International Rescue Committee | International Rescue Committee (IRC)

یوسی دیووس – مایند انستیتیوت

UC Davis MIND Institute
خدمات مسکن

ستی آف سکره مینتوز تیننت پروتیکشن پروگرام (پروگرام حفاظت از کرایه نشیانان)

Tenant Protection Program - City of Sacramento

ایکنا رلیف

https://icnarelief.org/

ریدا – ریف یوجی انریچمنت و دیولپمنت اسوسیشن

REDA Center – Refugee Enrichment & Development Association

اس ام یو دی

Home (smud.org)
خدمات حقوقی

سی ای ار سکره مینتو سینترال کلفرونیا

CAIR California Sacramento Valley/Central California – Sacramento Valley/Central CA Offices

نهاد خدمات حقوقی مهاجرتی برای افغانان تازه وارد

https://ilsaa.acf.hhs.gov

کلینیک قوانین مهاجرت، مک جورج لا سکول

https://law.pacific.edu

پارس ایکولتی

Home - PARS Equality Center

سکره مینتو فود بینک و فاملی سرویس

Sacramento Food Bank & Family Services

ویلکم لی گل الاینس

https://welcome.us/legalalliance

ورلد ریلف سکره مینتو

Sacramento - World Relief
سایر خدمات

افغان- امریکن فوندیشن

https://www.afghanamericans.org/

کل فریش – ریور ستی فود بانک

CalFresh - River City Food Bank

ریور ستی فود بانک

Home - River City Food Bankتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.