مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​


ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر اوکلاهوما در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۶ الی ۹ ماه سپتمبر دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۳۵۵ تن افغان فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
ادارت دولتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

https://www.uscis.gov

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)- وزارت صحت و خدمات بشری

Office of Refugee Resettlement (ORR) | The Administration for Children and Families (hhs.gov)

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

اداره سوشیل سیکیوریتی (اداره مصؤنیت اجتماعی)

www.ssa.gov

خدمات مسکن


کمیونیتی اکشن اجنسی اف اوکلاهوما سیتی ( خدمات: اطفال و نوجوانان، آموزش، کاریابی، حقوقی)

www.caaofokc.org

اوکلاهوما هوزینک فاینیس اجنسی یا نهاد قرضه دهنده خرید خانه

www.ohfa.org

نیبورهود هوزینگ سرویسیس اوکلاهوما

www.nhsokla.org

نیبورهود سرویسیس اورگنایزیشن یا مؤسسه خدمات محلی (خدمات مختص برای خانمها، صحت)

www.nsookc.org

خدمات اطفال و نوجوانان


سینترفارچلدرن و فیملیزی ( مرکز برای اطفال و فامیل ها)

https://www.ccfinorman.org

گرلز سکوت ویسترن اوکلاهوما

https://www.gswestok.org

اوکلاهوما کریرینک فوندیشن

www.oklahomacaringfoundation.org

دسپیرو پروجیکت

www.thesperoproject.com

خدمات آموزش


امیریکن رید کراس (صلیب سرخ آمریکا)

www.redcross.org

کمیونیتی لیتریسی سنترز یا مراکز سواد آموزی محل

www.communityliteracy.com

میترو تکنالوجی سنتر (خدمات مختص خانم ها)

www.metrotech.edu

اوکلاهوما ستی پبلک سکول

www.okcps.org

بخش دوره ابتدایی طفولیت مکاتب عامه شهر اوکلاهوما (اطفال و نوجوانان)

https://sites.google.com/okcps.org/earlychildhoodeducation/home

تینکر فدرال کریدت یونین

www.tinkerfcu.org

خدمات کاریابی


دوراکوتنگز ال ال سی

www.duracoatings.com

جاب کورپس گوتییری

https://guthrie.jobcorps.gov

لینگو ستفنگ

www.lingostaffing.com

ورک ریدی اوکلاهوما

https://www.workreadyoklahoma.com

خدمات صحی


اوکلاهوما سیتی کاونتی ایلت دپارتمنت

www.occhd.org/eng

اداره صحت ایالت اوکلاهوما – برنامه وقایه از ابتلا به زهریات سرب در دوران طفولیت

https://oklahoma.gov/health/services/children-family-health.html

خدمات حقوقی


ایوکیویت اورالایز (EOA)

www.evacuateourallies.org/home

خدمات حقوقی برای افغانان تازه وارد یا السا ILSAA

www.ilsaa.acf.hhs.gov

شبکه حقوقي افغان شهراوکلاهوما

www.okcaln.org

دانشگاه حقوق شهراوکلاهوما، برنامه همکاری حقوقي جلوگیری اخراج مسکن و کلینکهای مشترک حقوقی

https://law.okcu.edu/academics/curriculum/experiential-learning/clinics/

اوکلاهوما دیسابیلیتی لا سنتر یا مرکز قانون معلولیت اوکلاهوما

www.okdlc.org

تعاون عامه و کمک های مادی


اداره خدمات بشری ایالت اوکلاهوما

www.okdhs.org

ریجنل فود بینک سنپ تیم (آموزش)

www.regionalfoodbank.org/snap

ویرایتیکیر ویک (اطفال و نوجوانان، آموزش، صحت، خدمات مختص خانم ها)

www.varietycare.org/services/oklahoma-wic-at-variety-care

سایر خدمات


افغان ایووک

www.afghanevac.org

کتلک چرهتی آف ازکی دایوسس آف اوکلاهوما

www.catholiccharitiesokc.org

برنامه های آی، سی، اِن، اِی ریلیف یو،اس، آِی (آموزش، کاریابی، سلامت روانی، خدمات مختص خانمها، تعاون عامه و کمکهای مادی)

www.icnarelief.org

لیتل رید واگون (اطفال و نوجوانان، آموزش)

www.littlereadwagonok.com

اور نیبورهود امپاورد (اطفال و نوجوانان، آموزش)

www.oneokc.org

رینبو فلیت (اطفال و نوجوانان، آموزش، کاریابی)

www.rainbowfleet.org

ریجنل فود بینک سنپ تیم(آموزش، تعاون عامه/کمکهای مادی)

www.regionalfoodbank.org/snapتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.