مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

مراکز حمایوی برای افغانان​

مراکز حمایوی برای افغانان منحیث محل واحد جهت فراهم آوری انواع مختلف و گستردهء معلومات، خدمات، ارتباط و خدمات مستقیم میباشد، این خدمات ممکن دربرگیرندهء خدمات صحت عامه، آموزش، همکاری حقوقی، کاریابی، خدمات اجتماعی و مسکن بوده، این مراکز به تعقیب مرحله نخست ماموریت پذیرایی متحدین و مراکز پذیرایی آن ماموریت ایجاد گردیده اند. این برنامه اساسآ برای آنعده از افغانان که در مرحله دوم اسکان مجدد و پیوستن یا ادغام در جامعه قرار دارند میباشد.
© 2023