مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر دینور در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۸ الی ۲۱ ماه اوکتوبر سال ۲۰۲۳م دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۱۳۵۰ تن افغان فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.


ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

https://www.uscis.gov

یو اس دیپارتمنت آف هاوزنگ اند اُربن دیویلپمنت

www.hud.gov/colorado

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)

https://www.acf.hhs.gov/orr

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه (دی او جی/آی اِی آر)

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

خدمات مسکن


بروم فیلد ریستلت تسک فورس (سایرخدمات: کاریابی، حقوقی،‌ صحت عامه،‌‌ تعاون عامه و کمک های مادی، خدمات برای زنان)

https://www.facebook.com/BroomfieldResettlementTF/

برادرز ریدیویلپمینت (کلورادو هاوزنگ کنیکتس)

www.coloradohousingconnects.org

کلورادو پاورتی لا پراجیکت (سایرخدمات: حقوقی)

https://www.copovertylawproject.org/

دینورهاوزنگ اتارتی – اکدمیز تو ورک (سایر: ایجکیشن،‌ امپلایمنت

www.denverhousing.org

مایل آی یونایتد وی (سایرخدمات: اطفال و جوانان آموزش، کاریابی، حقوقی،‌ صحت عامه،‌ سلامت روانی،‌ تعاون عامه و کمک های مادی، خدمات برای زنان)

https://unitedwaydenver.org

خدمات اطفال و جوانان


دینور پبلک لایبرری (سایرخدمات: آموزش)

www.denverlibrary.org/plaza

اینوایرمنتل لرننگ فار کیدز (سایرخدمات: آموزش)

www.elkkids.org

اوپ کمیونتیز( سایرخدمات: کاریابی، مسکن)

www.hopecommunities.org

خدمات آموزشی


بوکس ان بووند (سایرخدمات: اطفال و خدمات برای زنان)

www.books-unbound.org

بریجیز یو اس ای

www.bridgesusa.us

کمیونتی کالج آف هرورا

www.ccaurora.edu/

دینور اهست بلدنگ کولیشن

www.denverabc.org

دینورپبلک سکولز

www.mle.dpsk12.org/

دی ار سی اوجی اولدرادالت ریفیوجیز اند فریندز پروگرام

https://drcog.org/programs/area-agency-aging/older-adult-refugees-and-friends-program

ایجکیشنل اپارتونتی سینتر

www.ccd.edu/org/educational-opportunity-center

امیلی گریفت تکنیکل کالج

www.emilygriffith.edu/

انگلش لرننگ سینتر

www.englishlearningcenterdenver.org/

فوکس پواینت فیملی ریسورس سینتر

www.focuspoints.org

اینترکمبایو یونیتنگ کمیونتیز (سایر: حقوقی)

https://intercambio.org/

جیوش فیملی سرویس (سایرخدمات: کاریابی،‌ هاوزنگ،‌ ایلت، دفتر‌ اسکان مجدد)

www.jewishfamilyservice.org/

مک ایلون ایلیمنتری

www.mcelwain.adams12.org/

نیوامریکن کالج

www.newamericacollege.edu

نیوکمرسینترهت توورنتان ای سکول

https://thorntonh.adams12.org/newcomer-hidden/newcomercenter

سپرنگ انستیتویت فارانترکلچرل لرننگ (سایرخدمات: کاریابی)

www.springinstitute.org

یو اس دیپارمنت آف لیبر،‌ ایمپلامنت اند تریننگ ادمنستریشن (سایرخدمات: اطفال و جوانان، کاریابی،‌ مسکن)

https://www.jobcorps.gov/

خدمات کاریابی


آمازون (سایرخدمات: حقوقی،‌ سلامت روانی)

www.amazon.com/newcomerjobs

کلورادو لنگیوج کنیکشن (سایرخدمات: ایجکیشن)

www.coloradolanguageconnection.org/

کنسترکشن ایجکیشن فوندیشن آف کلورادو (سایرخدمات: ایجکیشن)

www.cefcolorado.org

دینورایکانمی دیویلپمنت اند اپرتونیتیز نیو امریکنز انترگریشن نیتورک

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Economic-Development-Opportunity/Employers-Jobseekers

لوترن فیملی سرویسس راکی موونتنز(سایرخدمات: دفتر اسکان مجدد)

www.lfsrm.org

د مسترز اپرینتس

www.themastersapprentice.org/

خدمات صحی


ادمز کاونتی ایلت دیپارمنت ویک پروگرام (سایرخدمات: اطفال و جوانان،‌ ومنز سرویسس)

https://adamscountyhealthdepartment.org/women-infants-and-children-wic

کولرادو دیپارمنت آف پبلک ایلت اند انواریمنت

https://cdphe.colorado.gov/

ایکنا ریلف (آموزش، کاریابی، سلامت روانی،‌ تعاون عامه و کمک های مادی، خدمات برای زنان)

www.icnarelief.org

نامی کولرادو

www.namicolorado.org

پیک ویستا کمیونتی ایلت سینترز (سایرخدمات: خدمات برای زنان)

www.peakvista.org

پراجیگت انجل هارت

https://www.projectangelheart.org/

سیف هاووس دینور(سایرخدمات: اطفال و نوجوانان،‌ مسکن)

www.safehouse-denver.org/

ترامه اند دیزازتر ریکوری کلینک

https://psychology.du.edu/clinics/trauma-disaster-recovery-clinic

ینورستی آف کولرادو سکول آف میدسنزامگرنت اند ریفیوجی مینتل ایلت پرگرام (سایرخدمات: اطفال و نوجوانان،‌ خدمات زنان)

https://medschool.cuanschutz.edu/psychiatry/PatientCare/immigrant-and-refugee-mental-health

یو اس سی ار ای – یو اس کمیتی فارریفیوجیز اند امگریشن

https://refugees.org

ویل پاور( سایر خدمامت: اطفال و نوجوانان،‌ ایجکیشن، امپلایمنت، هاوزنگ)

https://www.wellpower.org/

خدمات حقوقی


کتولیک چرهتی آف دینور،‌ امگریشن سرویسس

www.ccdenver.org/afghanhelp/

ایوکیویت اورالایزکولیشن

www.evacuateourallies.org

جستس & میرسی لیگل اید سینتر

www.jamlac.org/

لوترن امیگریشن اند ریفیوجی سرویس

www.lirs.org

مزلم یوت فار پازیتف امپک (سایرخدمات: صحت)

https://mypi.org/

تعاون عامه و کمک های مادی


دون تاون دینوراسلامک سینتر (سایرخدمات: سلامت روانی)

https://www.theddic.org

ویلج ایکسچینج سینتر (سایرخدمات: اطفال و نوجوانانِ،‌ آموزش)

https://villageexchangecenter.org/

وی دونت وییست

https://www.wedontwaste.org/تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.