مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

موقعیت، تاریخ ها و اوقات.


موقعیت: کانوینشن سنتر ستیفنز.

آدرس: N. River Road, Rosemont, IL 60018 5555

بتاریخ ۱۳ الی ۱۵ ماه دیسمبر از ۱۰:۰۰ صبح الی ۷:۰۰ شام.

و تاریخ ۱۶ ماه دیسمبر از ۱۰:۰۰ صبح الی ۵:۰۰ شام.
حمل و نقل، ترانسپورت.

جهت رفت و آمد به محل برنامه با افراد ذیل تماس گیرید.


کریس دری یا

918.218.7987

christopher.dryja@cherokee-federal.com


دنیال جوزف

931.342.2143

danielle.joseph@cherokee-federal.com
ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

www.uscis.gov

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)- وزارت صحت و خدمات بشری

www.acf.hhs.gov/orr

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

خدمات مسکن


یو اس دیپارتمنت آف هاوزنگ اند اُربن دیویلپمنت

https://www.hud.gov/

خدمات اطفال و جوانان


گلوبل ویلج پراجیکت (سایرخدمات: آموزش، خدمات برای زنان)

https://globalvillageproject.org/

تویندی پورینی

www.twendeporini.org

خدمات آموزشی


(آموزش در مورد سواستفاده از اعتبار مالی) CARE

https://carechicago.org

خدمات کاریابی


شیکاگو کُک ورکفورس پارتنرشیپ – امیریکن جاب سنتر

chicookworks.org

جین ادمس قیسورس کارپوریشن

www.jane-addams.org

جولیت جابس کورپس ( آموزش، مسکن)

https://joliet.jobcorps.gov/

کارپوه امپلایمنت اجینسی (کمپنی کاریابی کارپوه)

www.kaarpoh.com

اپواردلی گلوبل

https://www.upwardlyglobal.org/

خدمات صحی


کمیونیتی هیلت

https://communityhealth.org

خدمات حقوقی


فامیل

www.familusa.org

نارت سبربن لیگل اید کلینیک (کلینیک همکاری حقوقی نارت سبربن (NSLAC)

http://nslegalaid.org/

خدمات مختص خانمها


مرکز کلتوری افغان ACCI (کودکان و نوجوانان، آموزش)

https://afghansculturalcenter.org

مرکز منابع زنان مسلمان (کاریابی، امتیازات عامه)

www.mwrcnfp.org

تعاون عامه و کمک های مادی


اداره سوشیل سیکیوریتی (اداره مصؤنیت اجتماعی)

www.ssa.gov

مؤسسه خدمات بشری وته پور

http://watapur.org/

مؤسسات اسکان مجدد


ایتوپین کمیونیتی اسوسییشن اب شیکاگو (کودکان و نوجوانان، آموزش، کاریابی)

https://ecachicago.org/

جویش فیدریشن آف میتروپولین شیکاگو

https://www.juf.org/


ریفیوجی ون

www.refugeeone.org
تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.