مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

موقعیت، تاریخ ها و اوقات.


هوتل و مرکز کنفرانس حیات ریجینسی بفولو

بالروم گراند

آدرس: 2 Fountain Plaza

تاریخ ۲۷- ۲۹ ماه مارچ از ساعت ۱۰صبح الی ۷ شام

بتاریخ ۳۰ ماه مارچ از ساعت ۱۰صبح الی ۵ شام
حمل و نقل، ترانسپورت.

جهت رفت و آمد به محل برنامه با افراد ذیل تماس گیرید.


کریس دری یا

918.218.7987

christopher.dryja@cherokee-federal.com


دنیال جوزف

931.342.2143

danielle.joseph@cherokee-federal.comتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.