مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر آتلانتا در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۵ الی ۱۸ ماه نوامبر سال ۲۰۲۳م دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۷۴۸ تن افغان فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.

موقعیت، تاریخ ها و اوقات.


موقعیت: اتلانتا کانوینشن سنتر، تعمیر۲، طبقهٔ چهارم ایگزیبیت هال.

آدرس: 40 John Portman Blvd, Atlanta, GA 30303

بتاریخ ۱۵ الی ۱۸ ماه نوامبر از ۱۰:۰۰ صبح الی ۷:۰۰ شام.

و تاریخ ۱۸ ماه نوامبر از ۱۰:۰۰ صبح الی ۵:۰۰ شام.
حمل و نقل، ترانسپورت.

جهت رفت و آمد به محل برنامه با افراد ذیل تماس گیرید.


کریس دری یا

918.218.7987

christopher.dryja@cherokee-federal.com


دنیال جوزف

931.342.2143

danielle.joseph@cherokee-federal.com
ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

www.hud.gov/colorado

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)- وزارت صحت و خدمات بشری

www.acf.hhs.gov/orr

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

خدمات مسکن


جورجیا دیپارتمنت آف کمیونتی افیرز

www.dca.ga.gov

خدمات اطفال و جوانان


گلوبل ویلج پراجیکت (سایرخدمات: آموزش، خدمات برای زنان)

https://globalvillageproject.org/

تویندی پورینی

www.twendeporini.org

خدمات آموزشی


جورجیا پیدمانت تیکنیکل کالج،‌ ادلات ایجکیشن دیپات. (ای اس ایل،‌ جی ای دی،‌ ای سیت)

https://www.gptc.edu/

جورجیا تیک لنگیوج انسیتویت

www.esl.gatech.edu

خدمات کاریابی


کتولیک چرهتیز اتلانتا (سایرخدمات: حقوقی،‌ اطفال و جوانان، ‌ تعاون عامه و کمک های مادی و اسکان مجدد)

https://catholiccharitiesatlanta.org/

انسپیرتس (سایرخدمات: اسکان مجدد)

https://weinspirit.org/

یو اس ایکول ایمپلامینت اپارتونتی کمیشن (سایرخدمات: حقوقی)

www.eeoc.gov

خدمات صحی


سینتر فار ویکتمز آف تارچر

https://www.cvt.org/

کور ریسپانس (سایرخدمات: تعلیم، خدمات عامه)

https://www.coreresponse.org/georgia/

انترنشنل ریسکیو کمیتی – اتلانتا ( ای آر سی)

www.rescue.org/united-states/atlanta-ga

لیوسیف ریسورسس (سایرخدمات: مسکن،‌ حقوقی، خدمات مشخص خانمها)

livesaferesources.org

نیو امیریکن پتوویز (سایرخدمات: حقوقی، اسکان مجدد)

www.newamericanpathways.org

خدمات حقوقی


ایوکیویت اورالایزکولیشن

www.evacuateourallies.org

جورجیا اسیالم اند ایمگریشن نیت ورک

https://georgiaasylum.org/

تعاون عامه و کمک های مادی


افغان امیریکن الاینس آف جورجیا (سایرخدمات: آموزش، کاریابی)

https://www.afghanamericanallianceofga.org/

کنا ریلف (سایرخدمات: مسکن،‌ حقوقی و صحی)

www.icnarelief.org

اداره سوشیل سیکیوریتی (اداره مصؤنیت اجتماعی)

www.ssa.gov
تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.